Сарадња са наставницима, родитељима и ученицима

Акредитовани семинар ИСКОРИСТИ ЧАС 390

Завод за унапређивање васпитања и образовања Одлуком бр.570-419/2016 од 18.04.2016.год. одобрио је програм стручног усавршавања запослених у васпитно-образовним установама ИСКОРИСТИ ЧАС 390, ауторке Данијеле Ивановски, у организацији Центра за стручно усавршавање Кикинда.

 

Реализатори семинара: Данијела Ивановски-дипломирани педагог, Ана Ракита-дипломирани педагог, Смиља Шкорић-професор разредне наставе и Жељка Бадрић-дипломирани педагог .

Компетенција К2-Компентенција за поучавање и учење

Приоритетна област 2- Учење да се учи и развијање мотивације за учење

Општи циљ семинара:

Оспособљавање наставника за коришћење часа, као функционалне јединице наставе,подизање квалитета реализације часа,у складу са стандардима наставе и учења. Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.

Специфични циљеви семинара:

1.Оспособљавање наставника за праћење и вредновање наставног часа у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, а у функцији праћења и самовредновања својих часова.

 1. Обука наставника за израду индивидуалне припреме за час у складу са стандардима наставе и учења.
 2. Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу, стварање радне атмосфере.

4.Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за рад на часу кроз оцењивање ученика у оквиру сваког одржаног часа и

својих часова и часова колега које су посетили кроз програм стручног усавршавања у установи, месец дана након завршетка семинара-које ће учесници послати меилом водитељима

-предлоге наставника(у оквиру извештаја) о начинима унапређења појединачних часова наставе, у складу са стандардима квалитета рада рационално коришћење времена проведеног у школи.

5.Освешћивање наставника о постојању каузалне везе између успешног часа и учења ученика.

ЕФЕКТИ:

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оспособљени да планирају и реализују час као целину у складу са стандардима наставе и постигнућа. Наставник ће стварати ситуације да на истом часу ученицима презентује оредвиђено градиво, да ученици науче градиво, увежбају га и добију оцену за свој рад и своје знање стечено на том часу. Наставник ће бити оспособљен да прати и самовреднује свој рад тј. реализацију својих часова и да мотивише ученике за рад на часу.

Начин провере на обуци:

Стечена знања наставника проверићемо кроз завршну активност-реализације једног часа  и анализу часа, у писаној форми, коју ће сваки учесник попунити, а водитељи прегледати и коментарисати.

Начин провере у пракси:

Примена стечених знања и вештина у пракси манифестоваће се кроз:

-извештај наставника о вредновању квалитета

-запажања наставника(у оквиру извештаја) о реакцији ученика, променама у раду на часу и сл.

Ефекти примене у пракси:

Ефекти примене програма у пракси односе се на ученике и на наставнике.Наставници ће  добити средину за рад која је постицајна за њих,имаће довољно оцена и бољи увид у рад и напредовање сваког ученика.Ученици ће током реализације часова закључити да само њихово ангажовање на часу смањује време за учење код куће и ствара додатно слободно време за ваншколске садржаје.Биће способни да уочавање кључних појмова потребних за даље учење, биће спремни за самостално учење и рационално коришћење времена.

ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ:

 1. ОШ“Стевица Јовановић“ Панчево, 29-10-2016.год.
 2. Гимназија Куршумлија. 04-11-2016.год.
 3. СМШ““Стевица Јовановић“ Панчево, 19-11-2016.год.
 4. СМШ““Стевица Јовановић“ Панчево, 19-11-2016.год.
 5. ОШ“Братство-јединство“ Панчево, 26-11-2016.год.
 6. ЕТШ“Стари Град“ Београд, 03-12-2016.год.
 7. ОШ“Гоце Делчев“ Јабука, 17.12.-2016.год.
 8. ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево,  27.12.-2016.год.
 9. Пољопривредна школа Футог,  29.12.-2016.год.
 10. ОШ“Мајшански пут“ Суботица, 10-01-2017.год.
 11. Гимназија“Лаза Костић“ Нови Сад 25-03-2017.год.
 12. ОШ“Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, 24.08.2017.год.
 13. Музичка школа „Јован Бандур“ Панчево,  25.08.2017.год.

Облак ознака

%d bloggers like this: